Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2018-05-23 / 2018-06-24

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Stara Kornica, dnia 22.05.2018 r.

OŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie

Wójta Gminy Stara Kornica
o zakończeniu postępowania

            Działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:

„Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1”

na działkach o nr ewid. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gm. Stara Kornica

Uwagi i wnioski do zebranych materiałów i dowodów mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy –  Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11. w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30–dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, że konieczne jest przedłużenie zakończenia postępowania – nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 23.06.2018 r.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                    /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. 1.      Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
 
Data wytworzenia: 2018-05-23
Data udostępnienia: 2018-05-23
Ilość wyświetleń: 185
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x