Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-05-14 / 2009-06-15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Stara Kornica uzyskała dotację w wysokości 280.394,62 PLN, z czego 19.906,06 PLN przeznacza się na realizację niżej określonych usług.

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Stara Kornica (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,
  • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
    
 2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
  Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencja 29 maja 2009 r. o godzinie 14.00.
   
 3. PROCEDURA
  Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
   
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Zorganizowanie lokalnej imprezy wakacyjnej.

Podstawowe wymagania dotyczące imprezy wakacyjnej:

 • impreza integracyjna na wolnym powietrzu, zorganizowana na terenie gminy Stara Kornica,
 • zapewnienie programu atrakcji skierowanego do dzieci i młodzieży, rodzin oraz seniorów,
 • organizacja konkursów z nagrodami,
 • organizacja zawodów sportowych z nagrodami,
 • zorganizowanie wystawy prac twórców ludowych
 • zapewnienie oprawy muzycznej połączonej z dyskoteką lub zabawą,
 • zorganizowanie grupy porządkowej, która zapewni porządek w czasie trwania imprezy,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej z logo PPWOW (np. plakaty, ogłoszenia, dyplomy)

Termin wykonania zamówienia: wakacyjna niedziela w lipcu lub sierpniu 2009 r. (termin do wyboru przez usługodawcę).

Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę: 10 000, 00 zł.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie liczba rzeczywiście zrealizowanych jednostek rozliczeniowych zdefiniowanych jako: ”1 godzina realizowanej usługi”, zawierającej opisane powyżej wymagania.

CZĘŚĆ II - Zorganizowanie warsztatów integracyjno - aktywizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowej tradycji kulinarnej i rękodzielnictwa.

Podstawowe wymagania dotyczące warsztatów:

 • zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu miejscowej tradycji kulinarnej,
 • zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu miejscowej tradycji rękodzielnictwa,
 • zorganizowanie prezentacji kulinarnej i rękodzielniczej promującej zasoby i aktywność społeczną mieszkańców gminy,
 • zorganizowanie biesiady dla uczestników na zakończenie warsztatów.
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej z logo PPWOW (np. plakaty, ogłoszenia, dyplomy).

Termin wykonania zamówienia: okres lipiec-wrzesień 2009 r. (terminy warsztatów do wyboru przez usługodawcę).

Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę: 9 906,06 zł.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: „ 1 godzina realizowanej usługi” zwierającej opisane powyżej wymagania.

Oferent może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Oferent jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert technicznych i finansowych na każdą część.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
  1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
  2. Organizacje kościelne
  3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
  4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
  5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,
    
 2. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
  Zamawiający oceni spełnienie kryteriów formalnych biorąc pod uwagę czy:
  1. usługodawca jest uprawniony do złożenia oferty,
  2. oferta nie jest powtórzeniem dotychczas realizowanych usług (albo obejmuje usługi świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów, albo jest składana w partnerstwie z innym kwalifikującym się usługodawcą)
  3. oferta wpłynęła w terminie,
  4. oferta jest kompletna.
   W przypadku złożenia oferty w partnerstwie należy dołączyć list intencyjny.
    
 3. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

CZEŚĆ I Zamówienia – Zorganizowanie lokalnej imprezy wakacyjnej

 1. zgodność oferty z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt 4,
 2. przedstawienie spójnego harmonogramu działań,
 3. dysponowanie odpowiednim terenem oraz sceną z oświetleniem i nagłośnieniem,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy,
 5. dysponowanie wykwalifikowanym lub doświadczonym personelem zgodnie z rodzajem organizowanych zajęć,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy,
 7. zapewnienie zabawy tanecznej/ dyskoteki podczas imprezy( minimum 2 godz.),

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 1. oświadczenie o posiadaniu lub wynajęciu odpowiedniego terenu oraz sceny z oświetleniem i nagłośnieniem,
 2. umowa przedwstępna z zespołem muzycznym lub DJ,
 3. CV zaangażowanego zespołu,
 4. oświadczenie o zorganizowaniu ochrony i porządku imprezy,
 5. zobowiązanie do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń,
 6. przedstawienie programu imprezy.

CZEŚĆ II Zamówienia – Zorganizowanie warsztatów integracyjno - aktywizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowej tradycji kulinarnej i rękodzielnictwa

 1. zgodność oferty z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt 4,
 2. przedstawienie spójnego harmonogramu działań,
 3. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z zapleczem kuchennym,
 4. dysponowanie wykwalifikowanym lub doświadczonym personelem zgodnie z rodzajem organizowanych warsztatów,

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 1. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z zapleczem kuchennym,
 2. CV zaangażowanego personelu.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 1. KRYTERIA OCENY FINANSOWEJ
  Zamawiający oceni spełnienie kryteriów finansowych biorąc pod uwagę:
  1. wysoką jakość usług,
  2. innowacyjność i trwałość,
  3. ekonomiczność i efektywność,
  4. adekwatność kosztów do realizowanych działań,
  5. adekwatność stawek wynagrodzenia personelu oraz zakupu towarów i usług do realnych stawek na rynku lokalnym.
    
 2. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Starej Kornicy w terminie do 15 czerwca 2009 r.
 2. Oferty należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej (dyskietka lub płyta CD)
 3. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt a)
 4. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usług: Zorganizowanie lokalnej imprezy wakacyjnej”  lub
„Oferta na świadczenie usług: Zorganizowanie warsztatów integracyjno-aktywizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowej tradycji kulinarnej i rękodzielnictwa”.

Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów formalnych, technicznych i finansowych określonych w pkt. 6, 7 i 8
  2. Wybór najkorzystniejszych ofert,
  3. Zaproszenie oferentów do ewentualnych negocjacji.
 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych ofert zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2009 r. poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
  W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się: - w sprawach formalnych i technicznych z p. Beatą Jerzman, kierownikiem GOPS w Starej Kornicy, tel. 0833587822, w. 36,
  - w sprawach finansowych z p. Anną Blondyk, skarbnikiem Gminy Stara Kornica, tel. 0833587822, w. 33.
   
 2. ZAŁĄCZNIKI [ pobierz ]
  1. Formularz Oferty Technicznej i Finansowej.
  2. Wzór Umowy.
  3. Wzór Sprawozdania.
 
Data wytworzenia: 2009-05-14
Data udostępnienia: 2009-05-14
Ilość wyświetleń: 171
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x