Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2011-10-04 / 2011-10-14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. ewidencji ludności

Stara Kornica, dnia 3 października 2011 r.

WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze: „Stanowisko ds. ewidencji ludności".

Do konkursu na w/w stanowisko mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość oprogramowania biurowego.

II. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, w szczególności: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym;
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności:
  a) prowadzenie i aktualizacja danych w ewidencji ludności,
  b) wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych,
  c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
  d) zakładanie kopert osobowych i ich aktualizacja.
 2. Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 3. Sporządzanie wykazów dla potrzeb szkolnictwa, lecznictwa, obronności kraju i Urzędu Skarbowego.
 4. Sporządzanie spisu wyborców, prowadzenie rejestru wyborców.
 5. Współdziałania z Rządowym Centrum Informatycznym „PESEL", Centralnym Biurem Adresowym, Wojskowymi Komendami Uzupełnień, innymi instytucjami i organami administracji w zakresie ewidencji ludności.
 6. Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości.
 7. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 8. Wydawanie zezwoleń na publiczną działalność rozrywkową.
 9. Współdziałanie w realizacji zadań związanych ze spisem powszechnym.
 10. Współpraca z kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 13 października 2011 roku do godziny 15.30 ( nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do Urzędu ).

pod adresem:
Urząd Gminy Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
pok. nr 5

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. ewidencji ludności".

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kornica.biuletyn.net

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym powiadomione.

Wójt Gminy
/-/ Kazimierz Hawryluk 

 


Aktualności powiązane:
 
Data wytworzenia: 2011-10-03
Data udostępnienia: 2011-10-04
Ilość wyświetleń: 519
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Kazimierz Hawryluk
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x