Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 83/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/09
Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 czerwca 2009 roku 
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica. 

Na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Kornica, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009 r.  

Wójt Gminy
mgr Franciszek Kałużny

Załącznik
do Zarządzenia Nr 83/09
Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 czerwca 2009 r.

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Kornica 

I. Przepisy ogólne 

§ 1

 

 1. Regulamin wynagradzania zwany dalej „regulaminem” określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

 2. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do akt osobowych pracownika.

§ 2

 1. Regulamin niniejszy ustala:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,

 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych,

 3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym,

 4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym,

 5. szczegółowe warunki i sposób przyznawania oraz warunki wypłacania premii pracownikom samorządowym,

 6. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe pracownikom samorządowym.

 1. Regulamin obowiązuje pracowników Urzędu Gminy Stara Kornica zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

II. Wymagania kwalifikacyjne  

§ 3 

 1. W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
  z 2009 r. Nr 50, poz. 398), zwane dalej rozporządzeniem.

 2. Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach. 

III. Szczegółowe warunki wynagradzania 

§ 4 

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 2. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje

- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek za wieloletnią pracę,

- dodatek funkcyjny, zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu,

- dodatek specjalny,

- premia, zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu,

- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy,

- nagroda jubileuszowa,

- nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, z tytułu niezdolności do pracy.

3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 późn. zm.)

4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 1. Ustala się tabelę stanowisk pracowniczych i kategorie zaszeregowania wskazujące minimalny i maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

V. Dodatek funkcyjny 

§ 5 

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje na stanowiskach:

 1. Sekretarza Gminy,

 2. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

 3. Kierownika oczyszczalni ścieków.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3.  

VI. Dodatek specjalny  

§ 6 

 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

 2. Podstawę przyznania dodatku specjalnego stanowi decyzja Wójta Gminy Stara Kornica określająca wysokość oraz maksymalny czas na który dodatek jest przyznany.

 3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach

także na czas nieokreślony.

4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,

w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego. 

VII. Nagrody 

§ 7 

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

 2. Nagroda może być przyznana pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 3. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości nagród podejmuje Wójt Gminy Stara Kornica.

 4. Nagrody mogą być przyznawane pracownikom w ciągu całego roku. 

VIII. Premia 

§ 8 

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy Stara Kornica.

 2. Wysokość miesięcznej premii nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

 3. Premia ma charakter uznaniowy.

4. Premie przyznaje, ustala jej wysokość Wójt Gminy.

5. Pracownik uzyskuje prawo do premii po przepracowaniu jednego miesiąca.

6. Podstawą premiowania indywidualnego jest:

1) terminowa i jakościowo dobra realizacja wyznaczonych zadań wynikających z zakresu

przydzielonych obowiązków służbowych,

2) przestrzeganie postanowień Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa pracy oraz

przepisów zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych,

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p. poż.,

4) utrzymywanie w czystości pomieszczeń,

5) dbanie o należyty porządek na stanowisku pracy,

6) bezwzględne przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń,

7. Premia nie będzie przyznana lub zostanie obniżona w przypadku:

1) opuszczenia bez usprawiedliwienia jednego dnia pracy,

2) nierzetelnego lub nieprawidłowego wykonania powierzonego zadania,

3) rażącego naruszenia porządku i dyscypliny pracy,

4) nieprzestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

5) niewłaściwej obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń,

6) samowolnego opuszczenia stanowiska pracy bez usprawiedliwienia.

8. Wypłata premii dokonywana będzie w dniu wypłaty wynagrodzenia. 

IX. Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń  

§ 9 

Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń określony jest w Regulaminie pracy dla Urzędu Stara Kornica.

X. Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 3. Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

Załącznik nr 1 do regulaminu 

Tabela stanowisk pracowniczych i kategorie zaszeregowania wskazujące minimalny i maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego

 

Lp.

Stanowisko

 

Kategorie zaszeregowania

 

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1.

Sekretarz Gminy

XVII - XXII

2.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

XVI - XXI

Stanowiska urzędnicze

1.

Inspektor

XII - XVII

2.

Podinspektor

X - XVI

3.

Referent

IX - XIV

4.

Młodszy referent

VIII - XIII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych*

XII - XIV

XI - XIII

2.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych**

X - XII

IX - XI

VIII - X

3.

Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługi

X - XV

4.

Kierowca samochodu osobowego

VII - X

5.

Kierowca samochodu ciężarowego

IX - XI

6.

Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany, ślusarz - spawacz

VIII - XII

7.

Robotnik gospodarczy

V - X

8.

Sprzątaczka

III - VI

 

*) z uwzględnieniem wymagań dla stanowisk pomocniczych i obsługi określonych w poz. 1 w tabeli IV F rozporządzenia

 

**) z uwzględnieniem wymagań dla stanowisk pomocniczych i obsługi określonych w poz. 2 w tabeli IV F rozporządzenia

Załącznik nr 2 do regulaminu 

Tabela minimalnych i maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego 

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

1100 – 1650

II

1120 – 1700

III

1140 – 1750

IV

1160 – 1800

V

1180 – 1850

VI

1200 – 1900

VII

1250 – 1950

VIII

1300 – 2100

IX

1350 – 2300

X

1400 – 2500

XI

1450 – 3000

XII

1500 – 3200

XIII

1600 - 3400

XIV

1700 – 3600

XV

1800 – 3800

XVI

1900 – 4000

XVII

2000 – 4300

XVIII

2200 – 4600

XIX

2400 – 4900

XX

2660 – 5000

XXI

2800 – 5500

XXII

3000 - 5800

 Załącznik nr 3 do regulaminu 

Tabela maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego 

Stanowisko

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w rozporządzeniu

Sekretarz Gminy

do 150

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

do 100

Kierownika oczyszczalni ścieków

do 50

 

 
Data wytworzenia: 2009-06-03
Data udostępnienia: 2009-08-03
Ilość wyświetleń: 604
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x