Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-01-03 / 2019-02-04

Obwieszczenie

Stara Kornica, dnia 03.01.2019 r.

OŚ.6220.5.2018

                                                                         Obwieszczenie                                                                                  

            Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 17.09.2018 r. wpłynął wniosek Pana Mariusza Malczuka zam. Stara Kornica 219, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów z obiektami towarzyszącymi” na dz. o nr ewid. 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski, gmina Stara Kornica.

            W dniu 31.12.2018  r. Inwestor złożył wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U z 2018 r. poz. 2081) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornica. Organami biorącym udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 77 ust.1  w/w ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie.                                        
Z związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami do raportu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie  w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi  lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                               /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2019-01-03
Data udostępnienia: 2019-01-03
Ilość wyświetleń: 213
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x