Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-07-07 / 2009-07-21

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na srodowisko pn. ˝Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+.

Stara Kornica, dn. 06.07.2009 r.

O.Ś.II/3/2009

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) i § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po zaciągnięciu opinii Starosty Łosickiego, opinia znak: OSL.7633/11/2009 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach opinia znak: ZNS-712/10/2009 po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach 

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km”.

 

Uzasadnienie 

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 15.06.2009 r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km.

Wnioskowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi publicznej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) została zaliczone do przedsięwzięć, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica wystąpił do Starostwa Powiatowego w Łosicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Łosicki postanowieniem Nr OSL.7633/11/2009 z dnia 22.06.2009 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach opinią Nr ZNS-712/10/2009 z dnia 24.06.2009 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa (Leśna Podlaska) w miejscowości Stara Kornica od km 0+000 do km 3+830 długości 3,83km wraz z przebudową istniejących sześciu zatok autobusowych o pow. 684,00m2 z chodnikami na peronach na powierzchni łącznej 150,00m2, poszerzeniu istniejącej nawierzchni do szerokości 6,00m na powierzchni 1805,00m2, przebudową ciągów pieszych na odcinku od km 0+025 do km 0+135 na powierzchni 244,26m2, wydłużeniu istniejącego przepustu o śr. 100cm o 2,00m w km 0+120, przebudową zjazdów indywidualnych w ilości 183 szt. na powierzchni 5057,50m2 z kostki betonowej, przebudową zjazdów na drogi polne w ilości 12 szt. na powierzchni 406,00m2, przebudową części przelotowych przepustów pod zjazdami na drogi polne w ilości 46,00m i pod zjazdami indywidualnymi w ilości 61,00m. Wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej grub. 5cm na całym odcinku przebudowywanej

drogi na powierzchni 22830,00m2. Przebudowa drogi zlokalizowana jest na nieruchomościach Powiatu Łosickiego oznaczonych jako działki o Nr ewid. geodez. 400 w obrębie Stara Kornica i 96/1 w obrębie Kolonia Kornica.

Realizacja przedsięwzięcia tj. przebudowa w/w ulic umożliwi korektę niwelety jezdni oraz regulację jej dotychczasowych parametrów. Działania te zapewnią odpowiednie spadki

podłużne i poprzeczne oraz pozwolą uzyskać płynność ruchu po i możliwość odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi do rowów przydrożnych. W wyniku przebudowy drogi wyeliminowane zostaną zastoiska wody opadowej, co zmniejszy negatywny wpływ na środowisko oraz zdecydowanie spowoduje zwiększenie komfortu życia okolicznych mieszkańców oraz dużym stopniu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia przeprowadzona będzie szczegółowa analiza konieczności nasadzeń drzew i krzewów. W sytuacjach uzasadnionych będą wykonane lokalne nasadzenia drzew oraz krzewów odpowiednich gatunków, których owoce będą atrakcyjnym źródłem pokarmu dla ptaków i zwierząt. Działanie te wpłyną pozytywnie na wzbogacenie oraz urozmaicenie krajobrazu. 

Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacja zawarta w założonych dokumentacjach załączonych do wniosku, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) przeanalizowano kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.;

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, ze względu na:
  - skale przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu,
  - brak emisji i występowania innych uciążliwości (z wyjątkiem fazy realizacji),
  - wykorzystywanie zasobów naturalnych,
  - brak ryzyka występowania poważnej awarii, 

 2. Usytuowanie przedsięwzięcia, tj. jego lokalizacje poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo, jak:
  - obszarami wodno- błotnymi oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  - obszar wybrzeży,
  - obszary górskie lub leśne,
  - obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
  - obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
  - obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
  - obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
  - obszary przylegające do jezior,
  - uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 3. Rodzaj i skale możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. uwarunkowań, wynikające z:
  - zasięgu oddziaływania – obszar geograficzny i liczba ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać,
  - brak trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
  - wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  - prawdopodobieństwa oddziaływania,
  - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne. 

Wójt Gminy Stara Kornica /-/
mgr Franciszek Kałużny

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
  ul. Wiejska 3
  08-200 Łosice

 2. 2. A/a

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Łosicach
  Referat Ochrony Środowiska
  Rolnictwa i Leśnictwa
  ul. Piłsudskiego 6
  08-200 Łosice

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Kilińskiego 2
  08-200 Łosice

 
Data wytworzenia: 2009-07-06
Data udostępnienia: 2009-07-07
Ilość wyświetleń: 244
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x