Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-07-08 / 2020-08-06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stara Kornica, dnia 08.07.2020 r.

OŚ.6220.3.2020

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 24.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Inwestora – OMYA Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie magazynu dolomitu, nadbudowie kontenerów socjalno-biurowych, przebudowie magazynu kredy oraz wiaty do magazynowania i przesiewania kredy, budowie zbiornika ppoż., utwardzenia placów i dojść oraz infrastruktura techniczna”  na działkach o nr ew.  440, 442/2, 446 w miejscowości Stara Kornica, powiat łosicki województwo mazowieckie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 –15.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kornica            

                                                                                                                                  /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

 

 
Data wytworzenia: 2020-07-08
Data udostępnienia: 2020-07-08
Ilość wyświetleń: 121
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Adriana Pietruczuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x