Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-08-28 / 2019-11-28

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania

Stara Kornica, dn. 27.08.2019 r.

OŚ.6220.7.2018

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu postępowania

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 i 49 w związku z art. 36 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 1200 DJP” na dz. o nr ewid. 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255 w miejscowości Czeberaki, gmina Stara Kornica, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4221.174.2019.EL z dnia 25.07.2019 r. przedłużył termin uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 18.11.2019 r. ze względu na konieczność szczegółowej analizy dokumentacji w/w przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, konieczne jest przedłużenie postępowania – nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 28.11.2019 r.

 

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                            /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

 

 
Data wytworzenia: 2019-08-28
Data udostępnienia: 2019-08-28
Ilość wyświetleń: 151
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x