Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2010-06-15 / 2010-06-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

     Na podstawie art. 61 § 4 Kpa w związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 01.06.2010 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek P. Danuty i Andrzeja Kalinowskich zam. Stara Kornica 159a, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 68 szt.”

– inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 93 w miejscowości Stara Kornica

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, a ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia tj.14.06.2010 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 

 

 
Data wytworzenia: 2010-06-15
Data udostępnienia: 2010-06-15
Ilość wyświetleń: 235
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x