Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Prawo / Uchwały Rady : Kadencja 2014 - 2018


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 

Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy kadencja 2014-2018:

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy oraz przedmiotu ich działania.

w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017

 

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

- Uzasadnieie do Uchwały Nr II/8/2014

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na trenie gminy Stara Kornica

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

 

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

uchwała Budżetowa na rok 2015

 

- Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2015 rok

- Tabela Nr 1

- Tabela Nr 2

- Tabela Nr 3

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

- Załącznik Nr 3

- Załącznik Nr 4

- Załącznik Nr 5

- Załącznik Nr 6

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

- Załącznik Nr 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

- Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na 2015 rok

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

- Załącznik Nr 3

- Załącznik Nr 4

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2015 rok

w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy statych Komisji Rady Gminy na 2015 rok

w spnawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2015 rok

- Załącznik Nr 1

w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2015-2017.

- Załącznik Nr1

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej wlasność
Gminy Stara Kornica

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierźawienie nieruchomosci gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dluższy niz 3 lata oraz naodstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciaumowy dzierżawy

w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasności Gminy Stara Kornica.

w sprawie sprzedaży nieruchomosci gruntowej położonej w Nowej Kornicy

w sprawie zarządzenia wyborów soltysow i rad sołeckich na terenie Gminy Stara Kornica

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

- Uzasadnienie do zmian Uchwały budżetowej na 2015 rok

- Załącznik Nr 1

- Załącznik Nr 2

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia na inkaso.

w sprawie wyżarzenia zgody na zbycie nieruchomosci położonej w Starej Kornicy.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Stara Kornica srodków

stanowiących fundusz sołecki

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bzdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Stara Kornica w 2015 roku.

Program Uzasadnienie

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy w Starej Konicy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bzdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Stara Kornica w 2015 roku.

w sprawie: zaciągnięcia pozyczki w Banku Gospodartwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica - II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w mijscowości Nowa Kornica ´´ realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

 

- załacznik nr 1

- załącznik nr 2

- załacznik nr 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

- Uzasadnienie do Uchwały

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoparzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóż nieczystości płynnech ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Stara Kornica


- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioowego odprowadzania ścieków

 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

- Uzasadnienie do Uchwały

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

 

w sprawie załatwienia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 r.

w sprawe zmiany w Wiloletniej Prognozie Finasowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

załącznik nr 3

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015


Uzasadnienie

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy

Uzasadnienie

Statut GOPS w Starej Kornicy

w sprawie wyrażenia zody na przekazanie składnika mienia komunalnego

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczoych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica

w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015 r. znak Pa 19/14 na uchwałę Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013 r. Nr XXVIII/174/2013 w sprawie określen8ia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica.

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy w Starej Kornicy opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika

 

w sprawie zmiany w Wieoletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zalacznik nr 4

w sprawie zmiany WQieloletniej Prognozie Finanswej Gminy Stara Kornic na lata 2015-1018

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stara Kornica

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kornicy

w sprawie utworzenia Gminnej Bibliotki Publicznj i nadania jej statusu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach

Opinia o kandydacie

Protokół Komisji Skrutacyjnej

w sprawie: zaciąnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające

finansowanie zdania pn." Budowa instalacji kolektorów słonecznych w gminie Stara

Kornica ´´ realizowango w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 wrzśnia 2013 r.

w sprawi określania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Kata Nauczyciela, zatrudnionych

w szkołach i przdszkolach dla których oranem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szpakach Kolonii

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

w sprawie zmian w budżece gminy na rok 2015

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 r.

w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

transportowyh obowiązujących na tereni gminy Stara Kornica na rok 2016

oraz zwolnień w tym podatku.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego.

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica pisam według właściwości

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy

w sprawie przyjcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami

Pozarządowymi i Innymi Podmioami Prowadzącymi Działalność Pożytku

Publicznego na 2016 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie uworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu.

w sprawie zamiaru sprzedaży nieruchomości grunowej niezabudowanej położonej w Starej Kornicy

w sprawie przyjęcia" Planu Gospodarki NIskoemisyjnej Gminy Stara Kornica´´

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

w sprawie określenia kryteriów braych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do

publicznego przedszkola i oddziału przedszkolngo przy szkole podstawowej

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2016 rok.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywaia Problemów Alkocholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok

w sprawie: przyjcia" Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025´´

w sprawie wyżarzenia zgody na oddanie w najem nierucomości stanowiącej własnosć Gminy Stara Kornica

w sprawie wyżarzenia zgody na oddanie w najem nierucomości stanowiącej własnosć Gminy Stara Kornica

na czas oznaczony dłuzszy niź 3 lata oraz na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

w sprawie: wyażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości runowej stanowiącej własnosć Gminy Stara Kornica.

w sprawie: wyrażeni zgody na nieodpłatne nabcie nakładu na obcym gruncie w postaci budynków bazy GS-u z wyłączeniem dwukondygnacyjnego budynku Strażnicy OSP stanowiącego własność Gminy Stara Kornica w miejscowości Stare Szpaki za zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

Uchwała Budżowa na rok 2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości grunowej stanowiącej własność Gminy Stara

Kornica na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy dzierżawy.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy w Starej Kornicy

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica pima według właścwsci

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu

rekruacyjnym do publicznego przedszkola i i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz

szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określania dokumenów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu

rekruacyjnym do publicznego przedszkola i i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz

szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określania dokumenów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej własciwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie na zadanie pn." Budowa instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Stara Kornica oraz na budynkach użyteczności publicznej " w ramach działania 4.1 Odnawialne zródła energi (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieciego na lata 2014-2020

w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do reaizacji Projektu i złożenie wnosku o jego dofinansowanie na zadanie pn."Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wólka Nosowska wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz budowa przydomowych oczyszczalni scieków w Gminie Stara Kornica" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związaych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawilaną i w oszczędzanie energi" typ operacji "Gospodarka wodno-ściekowa " Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w spawie wyrażania zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nierchomości gruntowej niezabudowanej

Nr 442/2 położonej w Starej Kornicy

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019

 

 

 
Data wytworzenia: 2014-12-15
Data udostępnienia: 2014-12-15
Ilość wyświetleń: 2538
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: informatyk UG Stara Kornica

[ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z 6 ]  
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x