Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-03-08 / 2019-04-08

Obwieszczenie o wpłynięciu uzupełnienia do raportu ooś w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 1200 DJP˝

Stara Kornica, dnia 07.03.2019 r.

OŚ.6220.7.2018

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081) oraz zgodnie z art. 10  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm)

Wójt Gminy Stara Kornica informacje,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 1200 DJP” na dz. o nr ewid. 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255  w miejscowości Czeberaki, w dniu 26.02.2019 r. Inwestor złożył wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornica. Organami biorącym udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 Z związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami do raportu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie  w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi  lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

 Uzupełnienie

załączniki

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                   /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2019-03-08
Data udostępnienia: 2019-03-08
Ilość wyświetleń: 199
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: informatyk UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x