Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-02-10 / 2017-03-13

Obwieszczenie

Stara Kornica, dnia 09.02.2017 r.

OŚ.6220.5.2016

Obwieszczenie

            Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 13.10.2016 r. wpłynął wniosek Pana Mariusza Malczuka zam. Wyczółki 12, 08-207 Olszanka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie kurnika dla brojlerów”

na działce o nr ewid. 55/2 w m. Kiełbaski, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie.

            W dniu 08.02.2017  r. Inwestor złożył wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U z 2016 r. poz. 353, ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornica. Organami biorącym udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach.                                                  
            Z związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania
się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami do raportu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni
od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, umieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie  w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi  lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                       /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2017-02-10
Data udostępnienia: 2017-02-10
Ilość wyświetleń: 161
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x