Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Rejestr zmian


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2010-01-29 08:40 - modyfikacja zawartości strony `WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY OGŁASZA NABÓR: na wolne stanowisko pracownika ds. promocji i pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Stara Kornica` przez użytkownia id1: Justyna Iwaniuk
wstecz

Stara Kornica, dnia 27.01.2010 r.

WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracownika ds. promocji i pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Do konkursu na w/w stanowisko mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku,
 • znajomość programów dotacyjnych Unii Europejskiej.

II. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy Stara Kornica,
 2. analizowanie, planowanie i tworzenie nowych projektów i wniosków o dotację,
 3. rozliczanie, koordynowanie projektów do realizacji,
 4. sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem,
 5. gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych,
 6. nawiązywanie kontaktów iwspółpraca zinstytucjami wspierającymi działania na rzecz UE, dysponującymi środkami finansowymi,
 7. promocja Gminy Stara Kornica:
  • organizowanie imprez na terenie Gminy,
  • dbałość o wizerunek Gminy i Urzędu,
  • współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami, instytucjami samorządowymi, mediami oraz przedsiębiorcami,
 8. wykonywanie zadań związanych z gospodarką ziemią, a mianowicie:
  • sporządzanie umów dzierżaw,
  • załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem rolników i gospodarstw,
  • dzierżawa gruntów.
 9. terminowe przekazywanie akt zakończonych w roku kalendarzowym do archiwum zakładowego w I kwartale następnego roku,
 10. wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznych,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • życiorys (CV),
 • odpis świadectw, dyplomów i inne dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisku pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Starej Kornicy pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko pracownika ds. promocji i pozyskiwania funduszy unijnych" w terminie do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 15³°.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kornica.biuletyn.net

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym powiadomione.

Wójt Gminy
mgr Franciszek Kałużny

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x