Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2012-05-14 / 2012-05-25

Ogłoszenie o konkursie na dwa wolne stanowiska pracy.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

oraz

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

Stara Kornica, 11.05.2012r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy ogłasza konkurs
na dwa wolne stanowiska pracy:

 

I. Asystent koordynatora projektu (3/4 etatu) – czas pracy VI 2012r. – XI 2012r.

II. Asystent koordynatora projektu (1etat) – czas pracy VII 2012r. – VI 2014r.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe

2. Co najmniej półroczne doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS

3. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

4. Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych (w szczególności ustawa o zamówieniach publicznych i ustawa o finansach publicznych)

6. Dobra znajomość obsługi komputera

7. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej

8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w realizacji projektów PO KL (szczególnie priorytet VII)

2. Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikowania się i przekazywania informacji

3. Odpowiedzialność za powierzone zadania

4. Dobra organizacja pracy

5. Samodzielność w pracy

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa biurowa projektu

2. Udział w procesie rekrutacji uczestników projektu

3. Utrzymywanie kontaktów z uczestnikami projektu

4. Monitoring i ewaluacja projektu

5. Wizualizacja projektu

6. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

7.Współpraca z personelem projektu i usługodawcami

8. Współorganizowanie oraz obsługa szkoleń i innych działań projektu

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)

2. List motywacyjny

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)

6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy

7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślne

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

9. Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku pracownika socjalnego

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kornicy, pok. nr 2 lub przesyłać pocztą w terminie do 25 maja 2012r. do godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent koordynatora projektu”.

Uwaga:

  1. Oferty, które wpłyną do GOPS niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

  2. Po zakończeniu przyjmowania podań, powołana przez Kierownika komisja rekrutacyjna dokona oceny zgłoszonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze

  3. Lista osób, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego będą podane w Biuletynie Informacji Publicznej WWW.kornica.biuletyn.net (w zakładce Aktualności) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy

  4. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem telefonu 083 358 78 22 w. 39 przez Panią Martę Kilisińską

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Kierownik GOPS
/-/ Beata Jerzman

 
Data wytworzenia: 2012-05-11
Data udostępnienia: 2012-05-14
Ilość wyświetleń: 452
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Beata Jerzman
Zatwierdzone przez: Beata Jerzman
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x