Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-05-12 / 2017-05-26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stara Kornica, dn. 08.05.2017 r.

OŚ.6220.3.2017

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa w związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 04.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Roberta Szydłowskiego zam. Kazimierzów 23, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie budynków inwentarskich-chlewni wraz z infrastrukturą towarzysząca”

 na działce o nr ewid. 195/5  w miejscowości Kazimierzów, gmina Stara Kornica.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę środowiska jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Stara Kornica 

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2017-05-12
Data udostępnienia: 2017-05-12
Ilość wyświetleń: 125
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x