Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-02-22 / 2013-03-08

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie polegającego na Budowie budynku z linia technologiczna do przerobu kredy piszącej.

Stara Kornica, dn.20.02.2013r.

OŚ.6220.4.2012

Obwieszczenie 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 04.12.2012 r. wpłynął wniosek Pana Adama Flisa, zam. Nowa Kornica 12, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowie budynku z linią technologiczną do przerobu kredy piszącej”

na działce o nr ewid. 514/8 w miejscowości Nowa Kornica

Mając na uwadze, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach opinią Nr ZNS-712/20/2012 z dnia 20.12.2012 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem Nr WOOŚ-II-MŚ-4240.1532.2012.MŚ z dnia 21.12.2012 r. wyrazili opinię o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, umieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie od 20.02.20012r. w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica. 

Wójt Gminy Stara Kornica /-/
mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-02-20
Data udostępnienia: 2013-02-22
Ilość wyświetleń: 213
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x