Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 70/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/09
Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2009 r.
w sprawie: Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Stara Kornica „Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

Wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych zobowiązuje do zapoznania się z regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad. 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 7 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Starej Kornicy. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 
mgr Franciszek Kałużny 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 70/09
Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2009 r.

Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. 

Rozdział I
Pstanowienia ogólne

§1

1. Pracownicy Urzędu Gminy Stara Kornica zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.

2. Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.

Rozdział II
Okresy, za które jest sporządzana ocena 

§ 2

 1. Pracownik podlega oce­nom nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 2. Pierwszą ocenę nowozatrudnionego pracownika bezpośredni przełożony dokonuje w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia.

 3. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy.

 4. Oceniający wyznacza na piśmie termin sporządzenia oceny pisemnej podległych mu pracowników, określając dokładnie miesiąc i rok. 

Rozdział III
Wybór kryteriów, sposób dokonywania oceny oraz skala ocen 

§ 3

 1. Przed wyborem kryteriów, oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z pracownikiem.

 2. Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wy­nikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku oraz obowiązków, w szczególności określonych w art. 24 i art. 25 ust.1 ustawy.

 3. Celem rozmowy z pracownikiem jest wybór przez oceniającego kryteriów będących podstawą dokonania okresowej oceny.

 4. W trakcie rozmowy oceniający powinien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pra­cownika.

5. Oceniający w czasie rozmowy powinien zapytać pracownika o jego opinię na temat zakresu zleconych mu obowiązków, a po zakończeniu rozmowy poinformować o dalszym trybie procedury dokonywania okresowej oceny.

 

§ 4

 1. Okresowej oceny dokonuje się na podstawie kryteriów obowiązkowych oraz na podstawie od trzech do pięciu wybranych kryteriów dodatkowych, których wykaz zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny pisemnej pracowników oceniający wpisuje do „Arkusza okresowej oceny pracownika”, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Oceniający niezwłocznie przekazuje pracownikowi kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

4. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny pisemnej. Powiadomienie o nowym terminie oceny stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

5. Oceniający wyznacza nowy termin sporządzenia oceny pisemnej w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, uniemożliwiającej jej przeprowadzenie.

6. Oceniający niezwłocznie powiadamia pisemnie pracownika o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie. Kopię pisma dołącza się do „Arkusza okresowej oceny pracownika”.

7. W razie zmiany na stanowisku oceniającego w trakcie okresu, w którym podlegli mu pracownicy podlegają ocenie, ocena pisemna jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

§ 5

Sporządzenie oceny pisemnej pracowników samorządowych polega na:

1. wpisaniu do „Arkusza okresowej oceny pracownika” opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego pracownika w okresie, w którym podlegał on ocenie;

2. określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego w czterostopniowej skali: bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający;

3. przyznaniu oceny pozytywnej, w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego, albo przyznaniu oceny negatywnej w przypadku niezadowalającego poziomu wykonywania obowiązków.

 

§ 6

1. Oceniający niezwłocznie doręcza pracownikowi sporządzoną ocenę pisemną i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.

2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.

3. „Arkusz okresowej oceny pracownika” przekazuje się w jednym egzemplarzu ocenianemu, drugi egzemplarz włącza do akt osobowych.

 

§ 7

Po doręczeniu ocenianemu pracownikowi negatywnej oceny pisemnej, potwierdzonej ponowną negatywną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, Wójt Gminy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym.

 

§ 8

 1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

 2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.  

Załącznik nr 1 

Wykaz kryteriów obowiązkowych 

Kryterium

Opis kryterium

 

1. Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

 

2. Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych za­dań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

 

3. Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źró­deł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i infor­macji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefa­woryzowania żadnej z nich.

 

4. Umiejętność stosowania

od­powiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obo­wiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszuki­wania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

 

5. Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Pre­cyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działa­nia. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i dłu­goterminowych.

 

6. Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postę­powanie zgodnie z etyką zawodową.

Wykaz kryteriów do wyboru 

Kryterium

Opis kryterium

 

1. Wiedza specjali­styczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni po­ziom merytoryczny realizowanych zadań.

 

2. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzysta­nia ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

 

3. Znajomość języka obcego (czynna i bierna)

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowa­nych zadań, pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym.

 

4. Nastawienie na wła­sny rozwój, podnosze­nie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz pod­noszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę.

5. Komunikacja wer­balna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumie­nie, przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,

- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słu­chaczy,

- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonujący,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.

 

6. Komunikacja pi­semna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.

 

7. Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.

 

8. Pozytywne podejście do obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

- służenie pomocą.

 

9. Umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole, przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowa­nia zadań,

- współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę ze­społu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.

 

10. Umiejętność

nego­cjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowa­nych, dzięki:

- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia

swojego stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.

 

11. Zarządzanie

infor­macją/dzielenie się

in­formacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których infor­macje te

będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne

znaczenie.

 

12. Zarządzanie zaso­bami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych, przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów,

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod wzglę­dem czasu

i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.

 

13. Zarządzanie perso­nelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich

realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie

oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspiera­nie ich

rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęca­nie ich do

wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania

decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagro­dzeń oraz

motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowni­ków do uzyskiwania jak

najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczą­cych własnego

rozwoju do potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań

urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifika­cji.

 

14. Zarządzanie jako­ścią realizowanych za­dań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożąda­nych efektów, przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działa­nia,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.

 

15. Zarządzanie

wpro­wadzaniem zmian

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadza­nych zmian,

- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z

wprowadza­nymi zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty

klientom urzędu.

 

16. Zorientowanie na

rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogą­cych mieć

przełomowe znaczenie,

- określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wy­wiązywanie

się z zobowiązań,

- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończe­nia

podjętych działań.

 

17. Podejmowanie de­cyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiek­tywny, przez:

- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym ryzy­kiem

sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzed­nim

zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.

 

18. Radzenie sobie w

sytuacjach kryzyso­wych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skompli­kowanych problemów, przez:

- wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobiega­nie ich

skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kry­zys,

- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych, tak żeby można było w

przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowa­dzania

zmian.

 

19. Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informa­cji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wy­konania zleconego zadania.

 

20. Inicjatywa

- umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i

informowanie o nich,

- inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania.

21. Kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:

- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytu­acjami,

- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworze­nia nowych,

- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,

- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego

wyposażenia technicznego,

- zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia no­wych

rozwiązań.

 

22. Myślenie strate­giczne

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:

- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,

- zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i general­nych

kierunków działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i de­cyzji,

- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,

- tworzenie strategii lub kierunków działania,

- analizowanie okoliczności i zagrożeń.

 

23. Umiejętności ana­lityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizo­wanie i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

- dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów anali­zowanych

i interpretowanych danych,

- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i

raportów,

- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych

odpo­wiadających stawianym problemom,

- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z

przepro­wadzonej analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplika­cjami

komputerowymi) w celu rozwiązania pro­blemu/zadania.

 

 Załącznik nr 2

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA 

Część A

 

………………..…………………………………………………………………………………………..

(nazwa jednostki) 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

 Imię ………………………………………………………………….…………………………………

Nazwisko ……………………………………………………………………...………………………

Komórka organizacyjna ………………………………………………………………..……………

Stanowisko …………………………………………………………………………………………...

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ……………………………………………………

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ………………………………………………… 

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny

 Ocena/poziom ……………………………..…………………………………………………………..

Data sporządzenia …………………………………………………….………………………………

................................... ..................................... …….…………..............................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

 Część B 

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

 

Nr

Kryteria obowiązkowe

1.

Sumienność

2.

Sprawność

3.

Bezstronność

4.

Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

5.

Planowanie i organizowanie pracy

6.

Postawa etyczna

 

Nr

Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ………………….…..………………………………… (należy wpisać miesiąc, rok)

 ……………….……………………… ……………………………..
(imię i nazwisko oceniającego) (stanowisko)

 

…..………………………………………. ……………..…………………
(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku) (data i podpis oceniającego)

 

II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki

 Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:

 

………………….………………. ……….………...……………

(imię i nazwisko) (data i podpis)

 

Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.

 

.................................. .................................... …….................................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)

 Część C

 

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

 

Dane dotyczące oceniającego:

 

Imię/imiona ……………………………………………………………….……………………………

Nazwisko ……………………………………………………...………….……………………………

Stanowisko ………………………………………………………………………….………………...

 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku..…………………….………………………….

 

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w któ­rym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

 

…………................... ................................ ……….…..............

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)   

Część D

 

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

 

Panią/Pana ……………………………………….…………………………………….………………

w okresie od.................................................. do....................................................................

 

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

 

bardzo dobrym

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często prze­wyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

 

dobrym

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiada­jący oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

 

zadowalającym

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpo­wiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

 

niezadowalającym

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieod­powiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

i przyznaję okresową ocenę:

 

 

 

(wpisać pozytywną – jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną – jeżeli poziom niezadowalający)

 

.................................. .............................. ………………………

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

 Część E

 

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

 

Panią/Pana ……………………………………………………………………………………...

 

............................ .................................. ................................. (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)

Załącznik nr 3 

.................................................. ........................................

(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

 .....................................................

(imię i nazwisko pracownika) 

Powiadomienie o nowym terminie oceny

informuję Pana/Panią, iż wyznaczony na dzień................................................................ termin sporządzenia okresowej oceny na piśmie zostaje przesunięty na dzień: ………………………………….…………………………………………………………………….....

 

Przyczyną przesunięcia terminu jest:

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

(wskazać uzasadnienie przesunięcia, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy ocenianego uniemożliwiająca przeprowadzenie oceny, zmiana stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy rodzi obowiązek sporządzenia oceny na piśmie w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego) 

……………………………..

(pieczęć i podpis pracodawcy)

 Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

 
Data wytworzenia: 2009-02-03
Data udostępnienia: 2009-08-03
Ilość wyświetleń: 310
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x