Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2018-09-25 / 2018-10-09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Stara Kornica, dn. 24.09.2018 r.

OŚ.6220.5.2018

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa w związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 17.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Mariusza Malczuka zam. Stara Kornica 219, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów z obiektami towarzyszącymi”

na dz. o nr ewid. 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski, gmina Stara Kornica.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Starosta Łosicki.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                               /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2018-09-25
Data udostępnienia: 2018-09-25
Ilość wyświetleń: 197
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x