Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 69/09 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2009
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 3 lutego 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

§ 2

1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

2. Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w ust. 1, powierza się pracownikowi ds. organizacyjnych i kadr, który ustaleń dokonuje za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Informację, o której mowa w ust. 2 przekazuje się Wójtowi przed podpisaniem umowy o pracę.

4. Do odbycia służby przygotowawczej kieruje pracownika Wójt Gminy.

5. Wójt Gminy może zwolnić z odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5 nie zwalnia pracownika z obowiązku zdania egzaminu.

§ 3

1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Wójt Gminy.

3. Wszyscy pracownicy Urzędu, są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

4. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.

5. Rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od zatrudnienia.

6. Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie.

7. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie trwania tej służby decyduje Wójt Gminy.

8. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

§ 4

W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek, w szczególności:

1) zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,

2) zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,

3) zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych,

4) zapoznanie się z zasadami profesjonalnej i kulturalnej obsługi klientów,

5) zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasadami gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:

a) ustawą o samorządzie gminnym,
b) ustawą o pracownikach samorządowych,
c) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
d) podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych,
e) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,
f) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
g) instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,
h) Statutem Gminy Stara Kornica, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Stara Kornica, Regulaminem Pracy,

6) szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na swoim stanowisku pracy,

7) szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych i procedur na swoim stanowisku pracy oraz sposobu prowadzenia niezbędnej dokumentacji,

8) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,

9) pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stara Kornica ma także obowiązek poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych w takich jednostkach.

§ 5

1. Wójt Gminy ustala plan służby przygotowawczej.

2. W planie służby przygotowawczej wskazuje się stanowiska pracy, w których pracownik ma odbywać służbę.

3. Plan służby przygotowawczej określa:

a) okres odbywania służby,
b) szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania służby,
c) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,
d) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,
e) wykaz zagadnień egzaminacyjnych,
f) termin egzaminu, który powinien przypadać 7-14 dni od zakończenia służby przygotowawczej.

4. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.

5. W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

6. Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej.

§ 6

1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy.

2. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie: Wójt Gminy – jako przewodniczący oraz pracownicy przez niego wyznaczeni.

§ 7

1. Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów za każde pytanie i zadanie oraz ocenia odpowiedzi i sposób wykonywania zadań przez pracownika oraz ustala wynik egzaminu

2. Komisja Egzaminacyjna ocenia odpowiedzi pracownika w skali od 0 do 5 punktów.

3. Egzamin uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez pracownika co najmniej 60% punktów.

4. Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się w obecności co najmniej jednego członka komisji.

§ 8

1. Obrady Komisji są niejawne.

2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji Egzaminacyjnej, wyniki poszczególnych części egzaminu. Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.

3. Komisja Egzaminacyjna informuje pracownika o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.

4. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie wystawia się w 2 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym - załącznik nr 2 do zarządzenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza się do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej.

5. Decyzja Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczna.

6. Uzyskanie z egzaminu wyniku pozytywnego jest warunkiem do kontynuowania obowiązującej umowy, zawarcia kolejnej umowy o pracę.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-02-03
Data udostępnienia: 2009-02-17
Ilość wyświetleń: 784
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x