Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-06-17 / 2009-07-01

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2019w Stara Kornica.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019w Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km”

– na działkach o nr ew. 400 w miejscowości Stara Kornica i nr ew. 96/1 w miejscowości Kornica Kolonia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, a ze względu na ochronę środowiska – Starosta Łosicki.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia tj. 17 czerwca do 08 lipca 2009 r. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-06-17
Data udostępnienia: 2009-06-17
Ilość wyświetleń: 148
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x