Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2008-08-28 / 2008-09-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Stara Kornica, 27.08.2008r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego

I. Wymagania niezbędne: 

 1. Posiadanie wykształcenia zgodnego z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  2. b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
  3. c) uzyskała przed dniem 01 stycznia 2007r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna (bez wskazania kierunku studiów)
  4. d) przed dniem 01stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (szkoły policealne)
  5. e) ukończyła studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
  6. f) przed dniem 1 maja 2004r. ukończyła studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia i z różnych powodów nie mogły podjąć pracy w zawodzie, a w momencie ukończenia studiów- zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego
  7. g) do dnia 31 października 2007r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia (tzn. w dniu 01 maja 2004r. kontynuowały studia magisterskie na w/w kierunkach)
 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej
 3. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 4. Dobra znajomość obsługi komputera
 5. Obywatelstwo polskie
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikowania się i przekazywania informacji,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • sprawna i profesjonalna obsługa interesantów oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach  stresowych,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w pracy,
 • wysoka odpowiedzialność 
 • prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
 • kompletowanie dokumentacji oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów:  
  • objęcia pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, pomocą rzeczową i w naturze, 
  • zorganizowania usług opiekuńczych oraz umieszczenia w domach pomocy społecznej,   
 • zawieranie kontraktów socjalnych,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • współdziałanie z instytucjami m.in. Policją, Sądem, ZUS, KRUS, PCPR, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z liderami społeczności lokalnych,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych beneficjentów,
 • inicjowanie nowych form pomocy,
 • świadczenie pomocy interwencyjnej,
 • sprawowanie bieżącej kontroli rejonu opiekuńczego w celu rozpoznawania potrzeb rejonu   działania,   
 • weryfikacji trafności przyznanych form pomocy oraz sprawdzenia sposobu  wykorzystanie przez beneficjentów przyznanych świadczeń,

IV.   Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593  z późn. zm.)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku pracownika socjalnego

V.  Sposób i termin składania ofert:   

Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą w terminie do 15 września 2008r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego” 

Uwaga: 

 1. Oferty, które wpłyną do GOPS niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Po zakończeniu przyjmowania podań, powołana przez Kierownika komisja rekrutacyjna dokona oceny zgłoszonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze,
 3. Lista osób, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego będą podane w Biuletynie Informacji Publicznej www.kornica.biuletyn.net (w zakładce Aktualności) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy,
 4. Kierownik GOPS w Starej Kornicy zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na okres próbny i następnie na czas określony,
 5. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem telefonu 083 358 78 22 w.25 przez Pana Andrzeja Szysza,
 6. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów  

Kierownik GOPS
/-/ Beata Jerzman

 
Data wytworzenia: 2008-08-27
Data udostępnienia: 2008-08-28
Ilość wyświetleń: 321
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Beata Jerzman
Zatwierdzone przez: Beata Jerzman
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x