Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-07-07 / 2020-08-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica w sprawie wydania decyzji w postępowaniu ˝Eksploatacja kredy piszącej ze złoża ˝KORNICA NOWA III˝ w obrębie części dz. o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w m Nowa Kornica

Stara Kornica, dn. 07.07.2020 r.

OŚ.6220.1.2020

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Wójt Gminy Stara Kornica, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283, ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 07.07.2020 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

„Eksploatacji kredy piszącej ze złoża „KORNICA NOWA III” w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa Kornica, powiat łosicki województwo mazowieckie.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Inwestora –  KMJ Marzanna Flis Stara Kornica 211, 08-205 Kornica.

Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Starej Kornicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.        

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                              /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Inwestor - KMJ Marzanna Flis
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
 
Data wytworzenia: 2020-07-07
Data udostępnienia: 2020-07-07
Ilość wyświetleń: 59
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x