Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-03-03 / 2009-04-30

Ogłoszenie o I – szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Stara Kornica.

WÓJT GMINY

STARA KORNICA

o g ł a s z a 
I – szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Stara Kornica:

nieruchomość w części zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 280/4 o pow. 3,06 ha położona na gruntach wsi Wólka Nosowska, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica pod lokalizację zabudowy związanej z produkcją, przetwórstwem i usługami; KW 72 497;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 521.510,00 zł

- wadium 5% ceny wywoławczej - 26.100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2009 roku o godz. 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do 24 kwietnia 2009 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu na konto Gminy Stara Kornica. Nr 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kornicy, (przy wpłacaniu wadium należy podać nr i położenie działki ).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium wraz z podaniem nr konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia jego zwrotu,

- dokument stwierdzający tożsamość,

- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,

- w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot, uchwała na nabycie nieruchomości ( jeśli jest wymagana).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.,

- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Budownictwa, pokój nr 10, I piętro, tel. 0-83 358-78-22

Wójt Gminy
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-03-03
Data udostępnienia: 2009-03-03
Ilość wyświetleń: 185
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x