Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-06-24 / 2013-07-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ˝Eksploatacja złoża kredy piszącej Kornica - Popówka˝

Stara Kornica, dn.20.06.2013 r.

OŚ.6220.3.2013

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa w związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 14.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek OMYA sp. z.o.o. ul. Krucza 16/22 00 – 526 Warszawa Oddział Mielnik
ul. Przemysłowa 1, 17 – 307 Mielnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Eksploatacja złoża kredy piszącej Kornica - Popówka”

na działce o nr ew. 440 obręb Stara Kornica

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii a ze względu na ochronę środowiska jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia tj.20.06.2013 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy,
  3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy
dnia……………………………………………………………….
zdjęto dnia………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)

 
Data wytworzenia: 2013-06-20
Data udostępnienia: 2013-06-24
Ilość wyświetleń: 116
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Wójt Gminy Stara Kornica
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x